ហោចិន៖ ដួងតារានៃឆ្នាំទាំង៦ មានពន្លឺខ្លាំងជាងគេក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ ច្បាស់ណាស់នឹងមានអ្វីមួយកើតឡើងជាមិនខាន

យោងតាមការទស្សទាយតារាសាស្រ្តនៃឆ្នាំទាំង១២ មានឆ្នាំចំនួន៦ដែលមានដួងតារារះច្បាស់ជាងគេ និងមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងខុសពីធម្មតា។ តាមការទស្សទាយរបស់ហោចិន បានអោយដឹងថា

Read More

ជូត ឆ្លូវ ខាល ថោះ រោង ម្សាញ់ មមី មមែ វក រការ ច កុរ ប្រញាប់ចូលអានហើយស៊ែរចេញជាបន្ទាន់

យោងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់គេហទំព័រហោរាសាស្ត្រចិនសែដែលល្បីឆុតបំផុតបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំមួយចំនួនធំនៃឆ្នាំទាំង១២ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតប្តូររាសីពីអាក្រក់ប្រែជា

Read More

នាគនាំលាភ ដើមសប្តាហ៍ដើមទ្រព្យហូរចូលផ្ទះ ឆ្នាំទាំង៨ដាច់ខាតអានហើយស៊ែរចេញភ្លាម

#យោងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់គេហទំព័រហោរាសាស្ត្រចិនសែដែលល្បីឆុតបំផុតបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំទាំង៨ ខាល ថោះ រោង ម្សាញ់ មមី មមែ វក ច ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្សែជីវិតប្តូររាស

Read More