សង្គម

ក្រសួងកសិកម្ម ថាសាច់ជ្រូកចុះថោក គឺមកពីអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូក ក្នុងស្រុកកើនឡើង

~

ស្របពេល កសិករចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកត្អួញត្អែរ លក់ជ្រូកបានថោក ហើយអ្នកខ្លះប្រឈម ក្ស័.យធន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម បានលើកឡើងនូវបញ្ហា យ៉ាងហោ.ចណាស់ចំនួន ៦ចំនុច ដែលកំពុងធ្វើឱ្យជ្រូក រស់នៅកម្ពុជាបានចុះថោ.កខ្លាំង និងបាន បញ្ជាក់ថា ក្រសួងកសិកម្មកំពុងប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យសត្វជ្រូករស់មាន តម្លៃសមរម្យវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

កាលពីថ្ងៃទី១៨តុលា លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មបាន បញ្ជាក់ពីបញ្ហា៦ចំណុចធ្វើឱ្យកសិករ ជួបប្រទះការលក់សត្វជ្រូកបានថោក ដូចជាទី១ដោយសារ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមានកើនចំនួន ៣៦កន្លែង ឬស្មើនឹង៧,២% គឺកើន ពីចំនួន ៥០៣កន្លែងឆ្នាំ២០២០ ឡើងដល់ចំនួន ៥៣៩កន្លែង ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ទី២ កសិករចិញ្ចឹមជ្រូក ត្រៀមបញ្ចេញលក់ ក្នងឱកាសរៀបចំពិធី បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាក កម្មវិធីរៀបចំពីធី បុណ្យចាប់ពីបិណ្ឌទី៤រហូតដល់បុ ណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បានធ្វើឱ្យជ្រូកមានការ កកស្ទះ។ ទី៣ តម្លៃជ្រូកនៅ ប្រទេសជិតខាង ដូចជាប្រទេស វៀតណាម បានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកពោល គឺតម្លៃត្រឹមតែចំនួ ន ៦៥០០រៀលក្នុងមួយគីឡូ ដែលខុសពី តម្លៃនៅក្នុងកម្ពុជា គឺចន្លោះពីចំនួន៩៥០០រៀល ទៅចំនួន ១០,១០០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមនា ពេលសព្វថ្ងៃនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ទី៤ ការនាំចូលកូនជ្រូកពូជក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ មានត្រឹមចំនួន២២,០០០ក្បាល និងនៅ ឆ្នាំ២០២០ បានកើនឡើងដល់ ចំនួន ២៧៥,៩២៥ក្បាល។ ចំណែក ឯជ្រូកពូជមេ-បានាំចូលបានចំនួន ៧,៨៤០ក្បាលក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងកើនដល់ចំនួ២៨ ១៤៣ក្បាលក្នុងឆ្នាំ២០២០។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ការនាំចូលជ្រូកពូជ មេ-បា មានចំនួន ២៤ ៨៦៥ក្បាល និ ងកូនជ្រូកពូជមានចំនួន ១២៦ ១១៦ក្បាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ទី៥ វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ តម្រូវការសាច់ជ្រូកមាន ការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ ដោយសារមានការ បិទខ្ទប់ ពុំមានកម្មវិធី តាមបុណ្យទាន កម្មវិធីជួបជុំផ្សេង ជាពិសេសពុំមានភ្ញៀវ ទេសចរធ្វើដំណើកម្សាន្តតាម តំបន់រម្យណីយដ្ឋាននានា។ ទី៦ បទល្មើសចរាចរសត្វ និងផលិត ផលសត្វ ពីប្រទេសជិតខាងគិតត្រឹម បំណាច់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បង្ក្រា.បបទល្មើសបាន ចំនួន ៥០ករណី ក្នុងនេះបទល្មើសចលនា ដឹកជញ្ជូនជ្រូករស់ចំនួន ២៣ករណី និងសាច់ជ្រូក.បង្កកចំនួន ២ករណី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

លោក វេង សាខុន បញ្ជាក់ថា អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ នឹងពិនិត្យបន្ថែមទៀតរវាងការផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងស្រុក និងការនាំចូល ខណៈបច្ចុប្បន្ន ការនាំចូលជ្រូករស់ ពីបរទេស នៅថ្ងៃខ្លះ មានត្រឹម ៣០០ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ ថ្ងៃ គឺការបន្តរឹតបណ្តឹងការអនុវត្ត ច្បាប់ ពិសេសបទល្មើស ចរាចរសត្វ និងផលិតផល សត្វ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ការលើកឡើងពីរដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្មនេះ ស្របពេលលោក ស៊្រុន ពៅ ប្រធានសមាគម អ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបាន ប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់ថា ម្ចាស់កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅក្នុងស្រុក កំពុងប្រឈម ការក្ស័.យ​ធន​ពីពីរទៅបី ខែខាងមុខនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ប្រសិនបើការទប់ស្កាត់ ការហូរចូលជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាម មិនជោគ​ជ័យ​។ លោកបន្តថា វិស័យចិញ្ចឹម ជ្រូកនៅកម្ពុជាមានការរីក ចម្រើន ហើយអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុង ស្រុកស្ទើរតែគ្រប់គ្រាន់ គឺនៅខ្វះចំនួន តិចតូចប៉ុណ្ណោះ ដោយ ក្នុងមួយថ្ងៃអាចផ្គត់ផ្គង់ពី ៧ពាន់ក្បាល ទៅ ៨ពាក់ក្បាល ចូលទីផ្សារ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

~

~

~

~

~

Comment here