សង្គម

ចង់លើសជាតិអាស៊ីត! នាយ ភូ លេងធ្ងន់ៗទៅកាន់ សុខ លីន ដល់ថ្នាក់ឱបគ្នាស្បត់សច្ចា ត្រូវតែរៀបការនឹងគ្នា…(មានវីដេអូ)

~

ភ្នំពេញ៖ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ​ តារាទីកតុកឈ្មោះ ផាត់ តាភូ តែងតែបង្ហាញវត្តមានគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយ សុខ លីន ហើយជារើយៗគេសង្កេតឃើញថា បុរសម្នាក់នេះហើយតែងតែលើកទឹកចិត្ត សុខ លីន គ្រប់ពេលវេលា ថែមទាំងផ្តល់នូវកំលាំងចិត្ត ជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិសេសនោះ ក៏យើងឃើញថតវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗជាមួយគ្នារាប់មិនអស់ប្រហែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែមើលចិត្តគ្នា ចំនែកអ្នកលេងក្នុងបណ្តាញសង្គមទីកតុក និងហ្វេសប៊ុក ក៏និយាយថា ពួកគេសមគ្នាណាស់។

~

~

~

~

~

~

~

~

Comment here