សង្គម

គាំទ្រឬទេ? អភិបាលខេត្តកំពត លោកម៉ៅ ធនិន ហាមមិនឲ្យស.ម្លា.ប់សត្វ នៅថ្ងៃសិលទៀតទេ ទូទាំងខេត្តកំពត

~

លោក ម៉ៅ ធនិន ដែលទើបទៅកាន់តំណែង ជាអភិបាលខេត្តកំពត បានចេញបញ្ជា ដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ មួយដល់មហាជន នោះគឺហាម.ស.ត្ត.ឃា.តដ្ឋាន ឬកន្លែងស.ម្លា.ប់.សត្វយកសាច់លក់ទាំងអស់ ក្នុងខេត្តកំពត មិនឲ្យស.ម្លា.ប់.សត្វ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃឧបោស.ថសីល។ លោក បានប្រាប់ទៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំ.ពតរួចហើយ ដើម្បីឲ្យអនុវត្ត.បញ្ជានេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ក្នុងឱកាសចុះទៅសួរ.សុខទុក្ខអាជីវករ និងប្រជាជនទូទៅ.ក្នុងផ្សារឈូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ លោក ម៉ៅ ធនិន ដែលហ៊ុមព័ទ្ធនិង.ទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រជាជន.ចាស់ក្មេង.ជាច្រើន បានមាន.ប្រសាសន៍.ទៅកាន់លោកយាយ៤-៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

នៅចំពោះមុខលោកថា៖«ជម្រាបជូនលោកយាយថា កន្លងមកនេះ ខ្ញុំ បានជូនដំណឹងទៅ.មន្ទីរកសិកម្មរួចហើយ រាល់ថ្ងៃឧបោសថសីល គ្រប់ថ្ងៃឧបោសថសីល.ទាំងអស់ ទូទាំងខេត្ត [កំពត] ខ្ញុំ ប.ញ្ជាឲ្យគ្រប់កន្លែង.សត្វឃា.ត.ទាំងអស់ ដែលពិ.ឃាតសត្វយកសាច់ គឺហាមពិឃា.តនៅថ្ងៃឧបោសថសីល។ បើចង់.លក់ចង់ដូរអី អាហ្នឹងក្លាសេ.ទុកទៅ ថ្ងៃឧបោស.ថសីល អត់ឲ្យ [ស.ម្លា.ប់សត្វ] ទេ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

សូមបញ្ជាក់ថា ពីមុន លោក ម៉ៅ ធនិន គឺជាអភិបាល.ខេត្តពោធិសាត់។ លោក ទើបនឹងត្រូវបាន.ប្តូរឲ្យទៅកាន់.តំណែងអភិបាលខេត្តកំពត នៅក្នុងអំឡុងខែ.តុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។ លោក ទទួលបានការ.សរសើរថា ពូកែដោះស្រាយប.ញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ពិធីដោះស្រាយ.របស់លោក គឺយកតាមសម័យ.បុព្វកាល ដោយលោក បង្កើតវេទិកាសា.ធារណៈឲ្យប្រជាជនដែលមានបញ្ហាដីធ្លី ចូល.ដោះស្រាយ.ជាមួយ.លោកផ្ទាល់តែម្តង ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

~

~

~

Comment here