ข่าว

สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง สมเด็จธงชัย เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

เมื่อวันที่ 30 ตค ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส) โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ เป็นประธาน วาระสำคัญคือการมอบพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

พร้อมตราประทับเจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยระหว่างมอบพระบัญชากรรมการมหาเถรฯ ทุกรูป ร่วมสวดชยันโต จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายวัตถุมงคลสมเด็จ 5 แผ่นดินของวัดไตรมิตรฯ ถวายแก่กรรมการเถรฯ ทุกรูป

ภายหลังการประชุม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กล่าวว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลางคนใหม่ เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 คือการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นพระราชอำนาจ

สำหรับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานสถาบันประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ก่อนจะขึ้นเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง คุมเขตปกครองสงฆ์ 6 ภาค 23 จังหวัด

Comment here