សុខភាព

សូមស៊ែរបន្ត!! ឈប់ឲ្យកូនៗរបស់អ្នកលេងទូរស័ព្ទ បើមិនចង់បំ ផ្លាញរាងកាយ និងប ញ្ញារបស់របស់គាត់

#

ទូរ ស័ព្ទ គឺជាឧបក រណ៍សម័យថ្មីមួយប្រភេទដែលអាចបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សបានច្រើនយ៉ាង មិនថាការទាក់ទងការងារ ការជជែកគ្នាលេងពីចំងាយ ឬការវីដេអូផ្សេងៗនោះទេ។ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការប្រើទូរ ស័ព្ទមិនបានសមស្រប អាចប ង្កឲ្យមានផល ប៉ះពា ល់ទៅវិញ។

#

#

វេជ្ជ បណ្ឌិត Nalinee Chuewanichakorn នៅទីក្រុងបាំងកក ប្រទេសថៃ បានមានប្រសាសន៍ថា កុមារក្រោមអាយុ៣ឆ្នាំ មិនគួរមើលទូរ ស័ព្ទនោះទេ ព្រោះវាអាចប៉ះពា ល់បន្តដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។

#

#

១.បំ ផ្លាញរាងកាយ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំ ងឺធាត់បានកើតឡើងចំពោះកុ មារជាច្រើន ដែលបណ្តោ លមកពីការចំណា យពេលច្រើនក្នុងការមើលទូរ ទស្សន៍ ឬទូរ ស័ព្ទច្រើនពេក ធ្វើឲ្យរាងកាយនៅស្ងៀមគ្មានចលនាអ្វីទាល់តែសោះ។ លើសពីនេះក្មេ ងមុនអាយុ២ឆ្នាំនឹងរៀនចាប់កាន់របស់ផ្សេងៗដូច្នេះវាមិនសមស្របទេប្រសិនបើកូ នរបស់អ្នកនៅតែអង្គុយស្ងៀមយូរពេក គ្មានចល នាសាច់ ដុំ ធ្វើឲ្យរាងកាយមិនអាចអភិវឌ្ឍបានល្អឡើយ។

#

#

២.បំផ្លា ញការអ ភិវឌ្ឍបញ្ហា

កុ មារក្រោមអាយុ៣ឆ្នាំ ត្រូវការអ ភិវឌ្ឍបញ្ហាពីការលេង មិនថាពួកគេលេងជាមួយឪពុកម្តាយ លេងជាមួយក្មេងៗដទៃទៀត ឬលេងរបស់របរផ្សេងៗឡើយ។ ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ឪពុកម្តាយភាគច្រើនតែងតែបណ្តោ លកូនឲ្យលេងទូរ ស័ព្ទ ឬមើលទូរសទ ស្សន៍តាមចិត្ត ជំនួសឲ្យការមើលថែដោយផ្ទាល់។ ក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ក្មេងតូចៗដែលមើលទូរ ស័ព្ទច្រើនពេក អាចប្រឈ មនឹងជំ ងឺខ្វះការផ្ច ង់អារម្មណ៍ ដែលហៅកាត់ថា ADHD។ ដូច្នេះខួ រក្បាលរបស់ពួកគេចង់ចាំអ្វីៗមិនបានល្អឡើយ ព្រោះនៅក្នុងខួ រក្បាលនឹកឃើញតែទូរ ស័ព្ទ។

#

#

សព្វថ្ងៃនេះទូរ ស័ព្ទចល័ តកំពុងតែបំផ្លា ញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សពេញ វ័យជាច្រើន ប៉ុន្តែកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងចំពោះកូនរបស់អ្នកឲ្យសោះ ព្រោះក្មេ ងកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ទាំងរាងកាយ និងបញ្ញា៕ ប្រភព babyandmom.news

#

#

#

Comment here